top of page
 1. GARDENING_글린공원

 2. MARU_포미즈여성병원

 3. INTERNI & DECO_포미즈여성병원

 4. INTERIORS_SK 잇츠매직

 5. INTERNI & DECO_SK 잇츠매직

 6. MARU_SK잇츠매직

 7. DECO JOURNAL_앤드테라스 내유점

 8. DECO JOURNAL_앤드테라스 오도동점

 9. INTERNI & DECO_모노플렉스 부산오시리아

 10. 건축문화_SK잇츠매직, 채움라운지

 11. BRIQUE_모노플렉스 부산오시리아

 12. BOB_SK잇츠매직, 채움라운지, 앤드테라스 내유점, 모노플렉스 부산오시리아, 웁스어데이지 의왕 타임빌라스점, 글린공원

 13. ANNUAL INTERIOR DETAIL_SK잇츠매직, 웁스어데이지 의왕타임빌라스점, 모노플렉스 부산오시리아

 14. INTRNI & DECO_웁스어데이지 의왕 타임빌라스점

 15. BRIQUE_메리그라운드

 16. INTERNI & DECO_메리그라운드

MAGAZINE

1.

TITLE.JPG
TITLE.JPG

_글린공원

디자인다나함_월간가드닝_글린공원_인테리어매거진_조경_조경프로젝트_카페조경

​월간가드닝 3월호 커버 장식

디자인다나함_월간가드닝_글린공원_인테리어매거진_조경_조경프로젝트_카페조경
디자인다나함_월간가드닝_글린공원_인테리어매거진_조경_조경프로젝트_카페조경
디자인다나함_월간가드닝_글린공원_인테리어매거진_조경_조경프로젝트_카페조경
KakaoTalk_20200413_163310803_03_edited.j

2.

MARU_포미즈여성병원

KakaoTalk_20200527_090134334_05.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334_01.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334_02.jpg

MARU

MAY. 2020

KakaoTalk_20200527_090134334_03.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334_04.jpg

3.

INTERNI&DECOR_포미즈여성병원

KakaoTalk_20200527_090134334_07.jpg

INTERNI
&
DECOr

Vol. 218

KakaoTalk_20200527_090134334_09.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334_10.jpg
KakaoTalk_20200527_090134334_11.jpg

4.

167028533_175645081042580_3390253165943081598_n.jpg

INTERIORS_SK잇츠매직

167098323_2862923974023349_6000693673792420631_n.jpg
SK잇츠매직 글.PNG

5.

INTERNI&DECOR_SK잇츠매직

2703_002.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

6.

MARU_SK잇츠매직

3066_001.jpg
02.jpg
01.jpg
03.jpg
05.jpg
04.jpg
06.jpg

7.

DECO JOURNAL_앤드테라스 내유점

1.PNG
2.jpg
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
14.PNG

8.

DECO JOURNAL_앤드테라스 오도동점

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG

9.

INTERNI&DECOR_모노플렉스 부산오시리아

인테르니-데코-00(조경추가).jpg
인테르니 데코 01.JPG
인테르니 데코 02.JPG

10.

건축문화_SK잇츠매직

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
7.PNG
6.PNG
8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
14.PNG
15.PNG

11.

건축문화_채움라운지

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG

12.

BRIQUE_모노플렉스 오시리아

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
14.PNG
15.PNG

13.

BOB

BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0003.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0004.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0005.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0006.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0007.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0008.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0009.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0010.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0011.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0012.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0013.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0014.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0015.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0016.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0017.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0018.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0020.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0019.jpg
BOB 매거진_12월 다나함특집_page-0021.jpg

14.

ANNUAL INTERIOR DETAIL_

ANNUAL_35.jpg
ANNUAL_INTERIOR_DETAIL_2022_SK_magic_it's_magic_pages-to-jpg-0001.jpg
모노플렉스_오시리아_page-0001.jpg
웁스어데이지_page-0001.jpg

15.

INTERNI&DECOR_웁스어데이지 의왕타임빌라스점

인테르니앤데코.jpg
인테르니앤데코01.jpg
인테르니앤데코02.jpg
인테르니앤데코03.jpg

16.

BRIQUE_메리그라운드

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
9.PNG
10.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
14.PNG
15.PNG
16.PNG

17.

INTERNI&DECOR_메리그라운드

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
bottom of page